Świetlica szkolna

Zapisy do świetlicy na rok szkolny 2023/2024

Szanowni Rodzice,

do świetlicy szkolnej przyjmowani są w pierwszej kolejności uczniowie rodziców pracujących klas I-III. Uczniowie klas IV tylko w szczególnych wypadkach.

Na stronie internetowej szkoły w zakładce o szkole / świetlica lub dokumenty szkolne znajduje się regulamin świetlicy szkolnej. Proszę o zapoznanie się z nim. W tej samej zakładce o szkole / dokumenty do pobrania znajduje się Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy. Należy ją pobrać ze strony, wypełnić i podpisać. Uzupełnioną kartę uczeń oddaje właściwemu nauczycielowi świetlicy, bądź wychowawcy klasy.

Karty zgłoszeń proszę dostarczyć w terminie od 1 do 4 września.

Informuję, że świetlica szkolna jest czynna w godzinach od 6:45 do 7:45 i od 10:45/11:15 do 16:15.

Dyrektor szkoły Katarzyna Łuczak

 

Nasza świetlica to miejsce, w którym dzieci spędzają czas w miłej i przyjaznej atmosferze. W całej palecie różnorodnych zajęć, które prowadzone są w świetlicy dzieci mogą odnaleźć zawsze coś dla siebie, dostosowanego do swoich umiejętności, zainteresowań i uzdolnień. Pracując z dziećmi w świetlicy poprzez dobór odpowiednich form pracy i metod aktywizujących, kształtujemy w nich umiejętność spostrzegania, pamięć, wyobraźnię przestrzenną, często pomysłowość, wdrażamy zasady estetyki życia codziennego, a przede wszystkim rozwijamy w nich zdolność do twórczego wysiłku.

Głównymi zadaniami, jakie staramy się realizować to:

 • Stwarzanie atmosfery spokoju i bezpieczeństwa;
 • Zapewnienie warunków do racjonalnego spędzania czasu wolnego;
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;
 • Pomoc uczniom przejawiającym braki w opanowaniu podstaw programowych, pomoc przy odrabianiu zadań domowych:

Ze świetlicy szkolnej korzystają uczniowie klas I-III, których rodzice pracują oraz w szczególnych przypadkach uczniowie klas starszych, którzy w godzinach pozalekcyjnych wymagają opieki oraz dzieci czekające na zajęcia dodatkowe, nie uczęszczające na lekcję religii.

Nabór do świetlicy odbywa się każdego roku podczas zapisu dzieci do klas pierwszych oraz na podstawie kart zgłoszeń składanych do 15 września danego roku szkolnego.

Karta zgłoszeniowa dziecka do świetlicy dostępna do pobrania na stronie internetowej szkoły /na dole strony/

    Nasza świetlica zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo, organizuje czas wolny w atrakcyjny sposób. Dba o odpowiednie warunki do rozwoju zainteresowań oraz nauki i wypoczynku.

W świetlicy organizowane są różnorodne zajęcia:

 • Plastyczno-techniczne;
 • Czytelnicze;
 • Żywego słowa;
 • Wspomagające w odrabianiu zadań domowych;
 • Dydaktyczne (zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zagadki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;
 • Muzyczne: słuchanie różnorodnej muzyki, śpiewanie piosenek, zabawy ze śpiewem, zabawy rytmiczne, taniec;
 • Rekreacyjno-ruchowe: zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, spacery, zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe;
 • Zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy świetlicowe, szkolne i pozaszkolne
 • Zajęcia z wykorzystaniem środków audiowizualnych: oglądanie bajek, filmów edukacyjnych, komputerowe gry edukacyjne;
 • Zajęcia teatralne/teatrzyk kukiełkowy/
 • Realizowanie edukacji prozdrowotnej, profilaktycznej, proekologicznej
 • Zajęcia origami- poznanie sztuki składania papieru

Zajęcia plastyczno-techniczne należą do zajęć świetlicowych bardzo lubianych przez nasze dzieci. Rozwijają spostrzegawczość, wyrabiają wrażliwość estetyczną, doskonalą umiejętności manualno-techniczne, uczą wnikliwej obserwacji natury, kształcą pamięć wzrokową i wyobraźnię. Na zajęciach stosujemy różne techniki malarskie, rysunkowe, origami itp.

Zajęcia muzyczne pobudzają dzieci emocjonalnie, rozwijają wyobraźnię i wrażliwość estetyczną. W ramach zajęć muzycznych dzieci uczą się piosenek, tańców, uczestniczą w zabawach ze śpiewem.

Zajęcia rekreacyjno-ruchowe kształtują u naszych wychowanków sprawność motoryczną, koordynację ruchową, doskonalą zwinność, skoczność. Mają również wartość wychowawczą, ponieważ uczą dyscypliny, umiejętności godnego przyjmowania zwycięstwa i porażki, stwarzają atmosferę zdrowej rywalizacji, integracji grupy.

Zajęcia dydaktyczne mają na celu pomoc uczniom z trudnościami w nauce.

 

Regulamin świetlicydo pobrania

Plan pracy świetlicydo pobrania

Karta zgłoszeniowa dziecka do świetlicydo pobrania

 

Z życia świetlicy

 

Skip to content