Formy współpracy z rodzicami

Dyżury nauczycieli w ramach tzw. DOSTĘPNOŚCI
w roku szkolnym 2023/2024

Ważnym elementem pracy wychowawczej szkoły jest współpraca z rodzicami. Zgodnie z Konstytucją RP rodzice są głównymi wychowawcami dzieci, a szkoła winna wspierać rodzinę w procesie wychowawczym, kultywowaniu uniwersalnych wartości i pielęgnowaniu tradycji.

Zasady współpracy z rodzicami określają:

 1. Przepływ informacji o uczniach między rodzicami i nauczycielami.
 2. Poradnictwo dla rodziców, sposoby udzielania rodzicom wsparcia w trudnych sytuacjach, kierowanie do specjalistów.
 3. Sposoby dokumentowania współpracy rodziców ze szkołą.
 4. Przepływ informacji o uczniach między rodzicami i nauczycielami.
 5. Reprezentantem opinii wszystkich rodziców jest Rada Rodziców.
 6. Funkcjonowanie i uprawnienia Rady Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
 7. Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną.
 8. Wychowawcy i nauczyciele przedmiotów informują rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów na wywiadówkach organizowanych zgodnie z WSO.
 9. W szczególnych przypadkach wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny i psycholog mogą udzielać informacji telefonicznych, a także przekazywać informacje listownie oraz w formie przyjętej w danej klasie.
 10. Celem właściwego obiegu informacji rodzice są proszeni o przekazywanie wychowawcy klasy numerów kontaktowych telefonów
 11. Rodzic powinien poinformować wychowawcę o stanie zdrowia dziecka celem uniknięcia zagrożeń podczas sprawowania opieki nad dzieckiem przez szkołę.
 12. Nieobecność dziecka na zajęciach lekcyjnych rodzic usprawiedliwia w terminie siedmiu dni od nieobecności.
 13. Po przekroczeniu tego terminu nieobecność będzie traktowana przez wychowawcę jako nieusprawiedliwiona.
 14. Wszelkie informacje dotyczące ucznia są udzielane wyłącznie prawnym opiekunom dziecka lub opiekunom faktycznym. Udzielenie jakiejkolwiek informacji na temat ucznia innej osobie wymaga pisemnej zgody opiekuna prawnego lub faktycznego.
 15. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo szkoła wzywa rodziców poza uzgodnionymi terminami.
 16. W przypadku, kiedy sytuacja dydaktyczno-wychowawcza danego ucznia budzi zastrzeżenia wychowawcy, a kontakt z opiekunami ucznia jest utrudniony wychowawca wraz z pedagogiem szkolnym odbywa wizytę w domu ucznia.
 17. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do: wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrekcji szkoły, a za jej wiedzą do organu nadzorującego szkołę.
 18. Rodzice klas pierwszych na pierwszej wywiadówce mają obowiązek zapoznania się ze statutem szkoły, regulaminami i innymi dokumentami obowiązującymi w szkole, co potwierdzają to swoim podpisem.
 19. Na początku każdego roku szkolnego na zebraniach klasowych wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów udostępniają rodzicom do zapoznania się ze zmianami dokonanymi w niżej wymienionych dokumentach:
 • Statut,
 • Program Wychowawczy Szkoły,
 • Program Wychowawczy Szkoły,
 • Plan Pracy Wychowawcy Klasy,
 • inne dokumenty regulujące funkcjonowanie szkoły.

Wszelkie wewnętrzne i zewnętrzne dokumenty regulujące funkcjonowanie szkoły są do wglądu rodziców u wychowawcy klasy, w bibliotece szkolnej oraz na stronie internetowej szkoły.

Badanie opinii rodziców (w formie ankiet lub wyrażania opinii na zebraniach klasowych), prowadzone w zależności od potrzeb wino dotyczyć:

 • oczekiwań rodziców wobec szkoły,
 • skuteczności realizowania zadań wychowawczych i edukacyjnych,
 • programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły,
 • wewnątrzszkolnego systemu oceniania,
 • przedmiotowych systemów oceniania,
 • stanu szkoły.

 

Wszelkie zmiany wprowadzane w wewnętrznych dokumentach szkoły oraz nowo powstałe dokumenty każdorazowo są opiniowane przez Radę Rodziców.

Wychowawcy klas i nauczyciele angażują rodziców do wspólnych działań na rzecz uczniów i szkoły przez:

 • udział w imprezach klasowych i szkolnych,
 • współorganizowanie wycieczek,
 • udział w realizowaniu programów wychowawczych i profilaktycznych,
 • angażowanie rodziców w promocję szkoły w środowisku lokalnym,
 • próby pozyskiwania sponsorów.

Poradnictwo dla rodziców, sposoby udzielania rodzicom wsparcia w trudnych sytuacjach, kierowanie do specjalistów.

 1. Wychowawcy klas oraz pedagog udostępniają informacje o instytucjach wspierających dziecko i rodzinę (np. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Ośrodek Profilaktyki, TKOPDz, telefon zaufania i inne) w szczególności dotyczące sposobów kontaktu oraz zakresu udzielanej przez nie pomocy.
 2. Rodzice w pracy opiekuńczej i wychowawczej uzyskują wsparcie przez:
 • pedagogizację rodziców – prelekcje wychowawcy, pedagoga, psychologa lub innego zaproszonego przez wychowawcę specjalisty,
 • udzielenie pomocy rodzicom w rozwiązywaniu indywidualnych problemów wychowawczych lub rodzinnych na życzenie rodziców przez wychowawcę, pedagoga lub psychologa szklonego,
 • skierowanie dzieci (w przypadkach tego wymagających) na badania lub konsultacje do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • udzielenie pomocy rodzinom tego potrzebującym.

Sposoby dokumentowania współpracy rodziców ze szkołą.

 1. Wszystkie działania dotyczące współpracy rodziców z wychowawcą są dokumentowane i gromadzone w teczkach wychowawcy.
 2. Wnioski ogólne z analizy współpracy z rodzicami są przedstawiane na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły i stanowią podstawę planowania pracy w zakresie współpracy z rodzicami na następny rok szkolny.

 

Skip to content